Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Waarom staat God slechte dingen toe?

QUESTION: Waarom staat God slechte dingen toe als Hij goed is?

ANSWER:

Wanneer er in de wereld tragedies plaatsvinden, vragen wij vaak: "Waarom staat God toe dat er slechte dingen gebeuren?" Zou Hij niet verantwoordelijk moeten worden gehouden omdat Hij alle slechtheid en verdorvenheid in de hand heeft?

We moeten de oorsprong van "goed" en "kwaad" begrijpen in relatie tot Zijn Goddelijke wil en de vrije wil van de mens. De eerste twee hoofdstukken van Genesis openbaren dat God een God van nauwkeurige ordelijkheid is: Hij schiep dag en nacht, hemel en aarde, droog land en waterlichamen, mannelijke en vrouwelijke schepselen, enzovoorts. Na elke dag in Zijn perfecte scheppingsweek zag God dat het goed was. In het begin waarschuwde God Adam dat hij niet van de boom van de kennis van goed en kwaad mocht eten. Hij waarschuwde hem ook voor de gevolgen als hij dat wel zou doen: dood in plaats van leven (Genesis 2:15-17). Maar toch koos de mens, die naar Gods gelijkenis werd geschapen, voor Satans leugens en niet voor Gods waarheid. De mens koos voor de dood en niet voor het leven. Voor de kennis van niet alleen het goede, maar ook van het kwaad (Romeinen 1:18-32). Stel je de droefheid in de hemel eens voor toen Adam en Eva de goedheid van Gods geboden inruilden voor hun eigen boosaardige verlangens!

Waarom staat God toe dat slechte mensen ongestraft blijven? De Heer God staat boosaardigheid slechts tijdelijk toe; daarna zal Hij, met groot verdriet, oordelen. Het kwaad is zo'n smet op Zijn schepping dat God alle mensen die slechte dingen willen doen moet uitroeien. Denk maar eens aan de zondvloed, Sodom en Gomorra, de val van Babylon (Genesis 6:5-7; 19:24-25; Openbaring 18). Maar voordat wij een oordeel van Hem verlangen, moeten wij ons realiseren wat God slecht vindt: "...slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid" (Marcus 7:21-23). Hoe zou ook maar een enkel mens kunnen voorwenden "goed" te zijn?

Waarom staat God toe dat onze levens door het kwaad worden aangetast? Als wij onszelf als "goed" beschouwen, dan lijkt elke vorm van lijden of "pech" oneerlijk. Het leven zou veel gemakkelijker zijn als goede mensen het altijd goed zouden hebben, en als slechte dingen alleen maar zouden gebeuren in de levens van slechte mensen. Maar in plaats daarvan zien we dat wij allemaal tekortschieten in Gods ogen. Niemand is gevrijwaard van de gevolgen van het kwaad en Satans verleidingen. Zelfs Jezus Christus had herhaaldelijk met het kwaad te maken (Marcus 1:23-26; Lucas 4:1-13).

Jezus werd in Zijn leven getroffen door de ergste vormen van het kwaad. "Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing!" (Jesaja 53:4-5).

Dankzij Gods goedheid kunnen wij voor de eeuwigheid van alle kwaad worden gered. God koos ervoor om alle mensen genadig te zijn door middel van Zijn Zoon, Jezus Christus. Welke keuze zul jij maken?

De zin van tragedies - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden