Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

God en lijden


God en lijden - Waarom hebben onschuldigen soms te lijden?
Twee van de meest gestelde vragen die wij krijgen over God en lijden zijn: "Waarom staat God lijden toe?" en "Waarom hebben onschuldige mensen te lijden?" Die vragen bestaan in allerlei varianten: Waarom stond God toe dat mijn kind met ernstige geboorteafwijkingen ter wereld kwam? Waarom verloor mijn man zijn benen in de oorlog? Hoe kon God toekijken toen al die kleine kinderen door die wrede man werden gedood? Waarom werd mijn tienerdochter verkracht? De vragen staan vaak bol van extreem verdriet en worden gesteld door mensen die zich op een donker dieptepunt bevinden. En deze vragen zijn moeilijk te beantwoorden.

Het lijden van een kind of van een onschuldige omstander lijkt barbaarser dan enig ander leed. Waarom is dat zo? Verwachten wij dat kinderen vrijgesteld zijn van leed? Wellicht wensen we dat dit waar zou zijn. Dat is wat wij zouden willen als wij zelf over de wereld zouden heersen.


God en lijden - Wie is werkelijk onschuldig?
Wacht eens even. Wat bedoelen we met "onschuldig"? Is er wel iemand die werkelijk onschuldig is? De Bijbel vertelt ons heel duidelijk dat onze harten bedrieglijk en boosaardig zijn (Jeremia 17:9) en dat elk mens heeft gezondigd (Romeinen 3:23). Als we met "onschuldig" zondeloos bedoelen, dan is dat onmogelijk. Er bestaat in dat opzicht geen onschuldig mens. We zijn allemaal aangetast door de zonde en de zonde is juist de reden voor het bestaan van het lijden.

Wanneer mensen spreken over het lijden van "onschuldigen", dan bedoelen zij niet dat die mensen zondeloos zijn. Zij wijzen er eenvoudigweg op dat die mensen de beproeving die zij moeten doorstaan niet verdiend hebben. Zij stellen dat het menselijke lijden niet eerlijk is. Het past niet in de wereld zoals wij die zouden willen.


God en lijden - Waarom staat God al dat leed toe?
Waarom hebben onschuldige mensen dan te lijden? Wat is het doel? Als wij geloven dat God oppermachtig over alles heerst, waarom roept Hij het lijden dan niet gewoon een halt toe? Hier volgen enkele punten om eens over na te denken...

  • Jezus spreekt over beproevingen in Johannes 16:33: "Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld..." Beproevingen zijn niet ongewoon: zij zijn een onderdeel van het leven van elke mens. Hoe moeilijk het ook te aanvaarden is, we kunnen verwachten dat wij met beproevingen te maken zullen krijgen.

  • Pijn en leed brengen ons dichter bij God als wij ons aan Hem vastklampen. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand dichter tot God is gegroeid in een zorgeloze periode. Maar mensen zeggen wel vaak dat zij zich dichter bij Jezus bevonden in zware tijden waarin zij te lijden hadden. Vaak roepen wij het in dergelijke tijden vol mistroostigheid uit tot God. Wij vragen Hem dan om hulp en troost. God verfijnt of loutert ons met behulp van dat leed. In Jesaja 48:10 staat: "Ik zal je louteren, maar niet als zilver, in de smeltoven van de ellende zal ik je beproeven."

  • Lijden stelt ons in staat om anderen te helpen wanneer zij te lijden hebben. 2 Korintiërs 1:3-4 zegt: "Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven."

  • Door middel van leed laat God ons zien dat ons geloof echt is. Wanneer ons geloof door ons lijden op de proef wordt gesteld, wordt de oprechtheid van ons geloof bepaald door onze reactie op dit lijden. We hoeven door dit lijden niet verpletterd te worden. Er kunnen tijden zijn waarin we vragen hebben, maar we kunnen uit die tijden tevoorschijn komen met een dieper begrip van Gods goedheid en vrede. We lezen in Jakobus 1:2-4 het volgende: "Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming." En 1 Petrus 1:7 zegt: "Zo kan de echtheid blijken van uw geloof - zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst - en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren."

    "Het onderscheid tussen het lijden van gelovigen en het lijden van ongelovigen bestaat uit ons vertrouwen dat ons lijden onder het gezag staat van een almachtige, liefdevolle God. Ons lijden heeft een doel en een reden in Gods eeuwige plan. Hij zal alleen die dingen in onze levens brengen of toestaan die voor Zijn heerlijkheid en voor ons goed zullen dienen." (Jerry Bridges in "Trusting God")

  • Lijden geeft ons een nieuw perspectief. Wanneer we onze ogen van ons persoonlijk leed afwenden en naar Jezus opkijken, dan verandert ons perspectief. We zijn geroepen om in een eeuwig perspectief te denken en om niet stil te blijven staan bij de dingen van deze wereld. Romeinen 8:18 herinnert ons aan het volgende: "Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard."


God en lijden - Hoe kunnen we overleven?
Heb jij het gevoel dat jij te lijden hebt en dat er geen duidelijke reden voor is? Ik moedig je aan om God aan te roepen. Hij kent je hart al. Hij kent je gedachten. Hij kent je vragen al. Praat met Hem en sta toe dat Hij jou vult met Zijn vrede. Hij wil graag dat je Hem vertrouwt en Hij wacht met open armen op je.


Waarom ik, God?WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden