Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Beslissingen nemen


Beslissingen nemen – Risico's nemen
Ben heeft moeite met het nemen van beslissingen. Welke auto hij moet kopen, of hij van baan moet veranderen of niet, of hij een lange duur-relatie moet aangaan, enzovoorts. Dit soort vragen maken Ben alleen maar onrustig. Waren al onze beslissingen maar risicovrij en hadden wij maar een garantie dat we altijd het beste resultaat zouden boeken! Het nemen van beslissingen dwingt ons:

  • om verantwoordelijkheid te nemen voor het slagen of falen van onze keuze,
  • om uit eerste hand te ervaren hoe deze beslissingen anderen kunnen helpen of schaden,
  • om te identificeren wat de betrouwbaarste bron is van wijsheid die ons kan uitrusten om dergelijke beslissingen te nemen.


Beslissingen nemen – Kijk verder dan je eigen verstand!
Een besluitvorming die alleen op de menselijke natuur is gebaseerd, heeft vaak ernstige gevolgen. Wanneer onze keuzes worden beïnvloed door zelfzuchtige impulsen, dan leiden ze al snel tot rampspoed. In de Bijbel gaf Abram (Abraham) zijn neef Lot de mogelijkheid om uit het hele land te kiezen dat rechtmatig aan Abram toebehoorde (Genesis 13:8-11). Lot maakte de keuze zonder aan Abram te denken. Vanwege zijn zelfzuchtige verlangen naar de vruchtbaarste vlaktes vestigde Lot zich dichtbij de slechte en zondige steden Sodom en Gomorra. Abram daarentegen vertrouwde op de belofte van God (Genesis 12:1-3, 7), ongeacht de beslissing die Lot zou nemen. Wanneer wij beslissingen nemen op basis van Gods beloften en geboden, dan zullen wij altijd vrede ervaren.

Wanneer we God uit onze besluitvorming wegstrepen, dan negeren we moedwillig Gods aanwijzingen. “Toch sla ik acht op wie verdrukt wordt, op mensen met een gebroken geest, op ieder die huivert voor mijn woorden... Maar wie zijn eigen wegen kiest en van zulke gruwelijkheden geniet, zo zal ik kiezen hoe ik hem zal kwellen, zijn grootste angsten laat ik uitkomen. Want ik heb geroepen, maar niemand gaf antwoord, ik heb gesproken, maar zij luisterden niet; zij deden wat slecht is in mijn ogen” (Jesaja 66:2-4). Onze hoogmoed en ons egoïsme suggereren: "Ik zal dit of dat gaan doen. Als God mij daar niet van weerhoudt, dan moet het wel goed zijn.” In plaats daarvan moeten we Gods leiding en wijsheid opzoeken voordat we ook maar een enkele beslissing nemen.

  • Jouw verstand – Leidt tot onstuimige keuzes (1 Korintiërs 3:18-19).
  • Druk van anderen – Brengt verwarring en mislukkingen voort (Jeremia 7:24).
  • Gods verstand – Geeft jou bovennatuurlijke wijsheid (Spreuken 2:3-8).


Beslissingen nemen – Een nederige ervaring
Een van de moeilijkste factoren bij het nemen van beslissingen is een nederige houding. Dat wil zeggen dat je toegeeft dat je niet alles weet en dat je gefaald hebt. Koning David ervoer uit eerste hand hoe zijn beslissingen leidden tot de bestraffing van Israël. Na Davids ongehoorzaamheid gaf God hem drie keuzes wat betreft de vorm van deze bestraffing: een hongersnood, vernietiging door zijn vijanden of de pest (1 Kronieken 21:7–15). David baseerde zijn volgende keuze op Gods erbarmen. David begreep dat een overgave aan Gods geboden de juiste keuze was, ook als het pijnlijk zou zijn.

Wij maken allemaal kostbare fouten en wij nemen allemaal wel eens beslissingen waar we later spijt van hebben. Mozes negeerde Gods aanwijzingen (Numeri 20:8-12), Simson gaf zijn kracht op (Rechters 16:17-21) en Petrus ontkende herhaaldelijk dat hij Jezus Christus kende (Johannes 18:25-27). Elk van deze machtige mannen vernederde zichzelf door God om vergeving te vragen. “Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad” (1 Johannes 1:9).

In elk besluitvormingsproces kan de reis zwaar en lang zijn. Maar door te vertrouwen op Gods plannen voor onze levens kunnen we ook in de stormen van het leven vrede ervaren. Elke beslissing die ons tot een hechtere relatie met God brengt is van succes verzekerd (Jeremia 29:11-13). Wanneer wij onze wil (hoogmoed en zelfzuchtige motieven) aan Gods wil overgeven, dan geeft Hij ons wat onze harten verlangen (Psalm 27:3-5).


Vind hulp!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden