Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Adoptie


Adoptie - Wat zijn de bepalende factoren?
Zijn jullie een kinderloos stel of zijn jullie van plan je gezin uit te breiden door een kind te adopteren? Wanneer we de adoptieprocedure onderzoeken, dan leggen we een duizelingwekkende hoeveelheid informatie bloot. We lopen tegen steeds meer vragen aan. Willen we uit eigen land of uit een ander land adopteren? Hoeveel gaat dat kosten? Wat zijn de wettelijke vereisten om een adoptieouder te worden? Hoe beginnen we met dit proces?

De eerste en belangrijkste vereiste is dat de toekomstige ouders het met elkaar eens zijn over de adoptie. Het ouderschap is een gezamenlijke inspanning en beide partijen moeten het willen. Tijdens de procedure moeten de partners de nadruk leggen op hun onderlinge communicatie en hun gedachten en gevoelens openlijk met elkaar delen.

De toekomstige ouders zullen allereerst toestemming voor adoptie moeten aanvragen. Dit wordt gedaan bij de Stichting Adoptievoorzieningen. Allereerst zal deze aanvraag worden getoetst aan de hand van enkele criteria, zoals:

 • Het al dan niet gehuwd zijn van de partners: alleenstaanden, samenwonenden en gehuwden mogen een adoptieprocedure starten, maar en gezamenlijke adoptie van een kind is alleen mogelijk voor gehuwden. Een gezamenlijke aanvraag voor adoptie van een kind uit het buitenland kan alleen worden ingediend door gehuwden van ongelijk geslacht.
 • Leeftijd. De aanvragers mogen op het moment van aanmelding niet ouder zijn dan 41 jaar, maar er zijn uitzonderingsgevallen waardoor dit verlengd zou kunnen worden tot 43 jaar.
 • Gezondheidstoestand van de aspirant-ouders.
Nadat de aanvraag is goedgekeurd zal een studie van de thuissituatie (een "gezinsonderzoek") worden uitgevoerd. Deze studie, die normaal gesproken uit vier gesprekken bestaat, concentreert zich op de vraag of het toekomstige gezin het kind een stabiele en veilige omgeving kan bieden. Enkele van de factoren die hierin worden meegenomen zijn:
 • De wensen en beweegredenen om te adopteren.
 • Het sociale milieu en de persoonlijke achtergrond van de aspirant-ouders.
 • De gezinssituatie en het medisch verleden van de aspirant-ouders.
 • De geschiktheid van de aspirant-ouders om te adopteren.
 • Andere aandachtspunten zoals hoe de aspirant-ouders omgaan met problemen en spanningen,de wensen ten aanzien van het adoptiekind, enzovoorts.
Gebaseerd op dit onderzoek zal al dan niet een beginseltoestemming worden verleend. Deze toestemming is drie jaar geldig. Hierna kan de bemiddelingsfase beginnen. In deze fase wordt door een zogenaamde "vergunninghouder" gezocht naar de geschiktste ouders voor een kind dat voor adoptie in aanmerking komt. Een vergunninghouder is een organisatie die van het Ministerie van Justitie een vergunning heeft gekregen om adopties te begeleiden. Als er een goede "match" bestaat tussen de aspirant-ouders en het kind, dan wordt het kind officieel aan hen voorgesteld. Natuurlijk krijgen de aspirant-ouders de benodigde bedenktijd alvorens zij beslissen om het kind al dan niet te adopteren.


Adoptie - Wat zijn de criteria?
Denk eens na over de volgende criteria voor de adoptie van een kind:

 1. De verplichte wettelijke criteria - Er bestaan zoals we hierboven zagen de nodige procedurele en wettelijke vereisten die door de wetten van het land waarin de adoptie plaatsvindt worden vastgelegd. Dit is het land waar de adoptieouders wonen. Deze eisen zijn meestal niet flexibel en kunnen ook niet gewijzigd of omzeild worden.
 2. Criteria van de vergunninghouder - Vergunninghouders hanteren eigen richtlijnen en criteria en kunnen besluiten af te zien van bemiddeling. Redenen daarvoor zijn onder andere: het niet voldoen aan specifieke eisen van een land of de overschrijding van de leeftijdsgrenzen. (Aspirant)adoptieouders hebben ook de mogelijkheid om via een eigen contact in het buitenland een adoptieproces in gang te zetten. In dat geval is sprake van deelbemiddeling. Bij deelbemiddeling is de taak van de vergunninghouders beperkt tot het onderzoeken van de wettelijkheid en zorgvuldigheid van de organisaties en personen die bij de adoptieprocedure betrokken zijn. De vergunninghouder brengt hierover advies uit aan het Ministerie van Justitie.
 3. Criteria opgelegd door de biologische ouders - Het is mogelijk dat ook de biologische ouders hun eigen criteria hebben gedefinieerd, gebaseerd op hun eigen wensen voor het kind.
 4. Criteria van de aspirant-ouders zelf - Dit zijn redenen voor de aspirant-ouders om van een adoptie af te zien, zoals de gezondheid of de leeftijd van het kind, financiële overwegingen of andere redenen.


Adoptie - Wat zijn de financiële mogelijkheden?
De adoptie van een kind kan een zeer kostbare aangelegenheid zijn en de kosten kunnen variëren. De bemiddelingskosten kunnen, afhankelijk van het land van herkomst van het kind en van de ingeschakelde vergunninghouder, variëren tussen ongeveer €7.500 en €23.000. Daarnaast zijn er nog meer kosten verbonden aan de adoptie, zoals bijvoorbeeld een voorlichting door de Stichting Adoptievoorzieningen (€900) en een verblijfsvergunning voor het kind (€285). Uitgaven die gemaakt worden voor adoptie zijn wel als buitengewone lasten aftrekbaar van de inkomstenbelasting in het jaar waarin de kosten gemaakt zijn.


Read Adoptie Page 2 Now!

Informatie gedeeltelijk overgenomen van: Stichting Adoptievoorzieningen, http://www.adoptie.nlWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden