Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Vragen over echtscheiding


Vragen over echtscheiding - Het Bijbelse perspectief
Veel mensen hebben vragen over echtscheidingen. Wat zegt de Bijbel?

God haat de zonde, maar houdt van de zondaar. Hetzelfde geldt voor een echtscheiding; God haat de echtscheiding, maar houdt van de mensen die scheiden. Overweeg jij om van je partner te scheiden? Denk dan alsjeblieft nog eens na over je beslissing. Als je getrouwd bent, dan wil God dat je getrouwd blijft. Als je van elkaar gescheiden leeft, dan wil God dat je alles op alles zet om met je partner herenigd te worden. Hoewel de leer van de Bijbel erg duidelijk is, moet je wel begrijpen dat God niet wil dat Zijn kinderen lichamelijk of emotioneel gekwetst worden. Als jij je in een gevaarlijke situatie bevindt of mishandeld wordt, ga dan alsjeblieft op zoek naar hulp van je gemeente of professionele hulpverleners.


Vragen over echtscheiding - De Bijbelse antwoorden
Wat vertelt de Bijbel ons als we vragen hebben over echtscheidingen? Gods leer is glashelder over dit onderwerp:

Matteüs 19:1-9
"Nadat Jezus deze rede had uitgesproken, verliet hij Galilea en ging hij langs de overkant van de Jordaan naar Judea. Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen ter plekke. Toen kwamen er Farizeeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze vroegen: ‘Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?’ Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’ Toen vroegen ze hem: ‘Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten?’ Hij antwoordde: ‘Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. Ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis."

De leer van Jezus maakt duidelijk dat seksuele ontrouw de enige mogelijke rechtvaardiging van een echtscheiding is. In de tijd van Mozes (toen er sprake was van een volkomen door mannen gedomineerde maatschappij) werden echtscheidingen toegestaan omdat de mannen "harteloos en koppig" waren. Als een vrouw iets deed waardoor haar man haar zou verachten, dan mocht de vrouw vertrekken. Op die manier hoefde ze niet voortdurend het slachtoffer te zijn van zijn harteloosheid.

1 Korintiërs 7:10-16
"Degenen die getrouwd zijn geef ik, nee, niet ik - de Heer geeft hun het volgende gebod: een vrouw mag niet scheiden van haar man (is ze al gescheiden, dan moet ze dat blijven of zich met haar man verzoenen), en een man mag zijn vrouw niet wegsturen. Verder geef ik zelf nog - niet de Heer - het volgende voorschrift: wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft die bij hem wil blijven, mag hij niet van haar scheiden. Dit geldt ook voor een zuster: wanneer ze een ongelovige man heeft die bij haar wil blijven, mag ze niet van hem scheiden. Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze geheiligd. Maar als de ongelovige partij wil scheiden, moet dat maar gebeuren; in dat geval is de broeder of zuster niet gebonden. Bedenk echter dat u door God geroepen bent om in vrede te leven. Wie weet, u zou uw man toch kunnen redden? En wie weet, u kunt uw vrouw toch redden?"

Deze passage lijkt op het eerste oog tegenstrijdig aan Matteüs 19, maar hier gaat het eigenlijk over iets anders. De leer van Jezus in Matteüs is gericht aan een Joods gehoor en heeft betrekking op een huwelijk tussen twee gelovige mensen. In 1 Korintiërs spreekt Paulus na de opstanding van Christus tot zowel Joden als heidenen. Enkele van deze mensen hadden zich tot het Christendom bekeerd terwijl hun huwelijkspartners ongelovig waren gebleven.

De Bijbel leert ons dat als een ongelovige een gelovige huwelijkspartner verlaat, dat de gelovige partner dan niet zondigt door de echtscheiding toe te staan. Maar als een gelovige is getrouwd met een ongelovige partner die bereid is om te blijven, dan moet de gelovige niet naar een echtscheiding streven: "Wie weet, u zou uw man toch kunnen redden? En wie weet, u kunt uw vrouw toch redden?"


Vragen over echtscheiding - Wat dit betekent
Alle vragen over echtscheiding kunnen als volgt worden samengevat: een echtscheiding tussen twee gelovigen geeft Jezus altijd een slechte naam. Paulus vertelde ons: "Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God" (1 Korintiërs 10:31). De verheerlijking van God zou altijd ons doel moeten zijn, zelfs wanneer een echtscheiding wordt overwogen.

Bezin je op het pad dat je nu bent ingeslagen. Is er een andere oplossing mogelijk? Is een echtscheiding echt de enige optie? We moedigen je aan om de leiding en het perspectief van je gemeente (voorganger/oudsten) in te schakelen. Een echtscheiding is niet de zonde die alle andere zonden een halt toeroept. Een echtscheiding is ook nooit het enige mogelijke antwoord. Boven alles is het doel van de Christen om de naam en reputatie van Jezus Christus zorgvuldig te overwegen.

Maleachi 2:14-16
"En jullie vragen je af: Waarom toch? Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde trouweloos behandeld hebt, de vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan de HEER getuige is geweest. Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen wil toch een nageslacht dat door God gewild is? Speel niet met je leven en behandel de vrouw van je jeugd niet trouweloos. Want de HEER, de God van Israël, zegt dat hij het verafschuwt wanneer een man zijn vrouw wegstuurt. Wie zoiets doet besmeurt zichzelf met onrecht - zegt de HEER van de hemelse machten. Speel niet met je leven en gedraag je niet langer trouweloos."


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden