Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Gezinsruzies


Gezinsruzies - Wat zijn dat?
Gezinsruzies zijn net zo gevarieerd als de mensen die erbij betrokken zijn. De wrevel kan het gevolg zijn van een man die werkverslaafd is geworden, wat ertoe kan leiden dat zijn vrouw zich eenzaam voelt en hierdoor rancuneuze gevoelens ontwikkelt. De situatie kan ook het gevolg zijn van een gebrek aan consequente ouderlijke vaardigheden, waardoor kinderen de oorzaak worden van voortdurende ruzies en ergernissen in het gezin. Of misschien wordt de gezinsruzie wel gevoed door het feit dat een stiefouder in een gemengd gezin niet aanvaard wordt, of door schoonouders die zich met de gezinszaken bemoeien. Andere gezinnen verbrokkelen door verbaal, emotioneel of lichamelijk geweld.1

Als jij met een dergelijk probleem in je gezin te maken hebt, ben dan bemoedigd. Er is namelijk hoop voor jouw situatie, ongeacht of je zelf de oorzaak van het probleem bent of dat het door iemand anders in je gezin wordt veroorzaakt.


Gezinsruzies - Een persoonlijk verhaal
Voordat ik een Christen werd, leefde ik tien jaar lang samen met een alcoholicus die mij zowel verbaal als emotioneel misbruikte. Uiteindelijk had ik genoeg van de voortdurende ruzies in het gezin en dus besloot ik om hem en mijn droeve, lege leefstijl achter te laten (ik rookte sigaretten en wiet en dronk zelf veel te veel).

Toen ik hem verliet, dacht ik dat de tijd mijn emotionele littekens wel zou helen. Maar nadat ik met iemand anders trouwde, ontdekte ik dat de pijn er nog steeds was. Mijn man en ik hadden een heleboel liefde, gebeden, vertrouwen en geduld nodig om de problemen op te lossen die me uit het verleden tot in mijn huwelijk hadden achtervolgd.

Het maakt niet uit of jij de enige bent die de ruzies in je gezin wil ssen, of dat je echtgenoot of andere gezinsleden ook op zoek zijn naar verzoening en harmonie. Er zijn in beide gevallen dingen die je meteen kunt doen om je eigen gedrag en je respons op het gedrag van je echtgenoot en andere gezinsleden te veranderen.


Gezinsruzies - Schep harmonie in je huis
Niet alleen bracht ik de pijn uit mijn vorige leven met een alcoholicus met me mee naar mijn tweede huwelijk, ik ontdekte ook dat mijn eigen zelfzuchtigheid en trots aan het probleem hadden bijgedragen (Jakobus 4:1-10). Toen ik me van deze twee slechte eigenschappen probeerde te ontdoen, gaf God me de wijsheid in mijn persoonlijke Bijbelstudies (Jakobus 3:13-18, Kolossenzen 3:16) om in te zien dat ik de onderstaande Bijbelse strategieën niet had gevolgd.2 Ik paste ze toe op de relaties met mijn echtgenoot en mijn gezin. Toen deze principes ijverig, energiek en biddend werden toegepast, bleken ze bijzonder effectief te zijn; ze waren de oplossing van onze gezinsproblemen.

  • Leer jezelf aan om altijd het beste over je partner en je gezin te denken (1 Korintiërs 13:7). In plaats van aan te nemen dat je man zijn sokken - weer! - op de vloer liet slingeren om je te ergeren, moet je jezelf eraan herinneren hoe hard hij vandaag gewerkt heeft, hoe goed hij voor zijn gezin zorgt... en dat hij waarschijnlijk gewoon vergat om ze op te rapen.

  • Ben dankbaar voor de vele zegens die je hebt ontvangen (Filippenzen 4:6, Kolossenzen 3:17). In plaats van in je hoofd te klagen over de dingen die je niet hebt, moet je jezelf herinneren aan al die dingen die je wel hebt en er dankbaar voor zijn.

  • Ben behulpzaam, troostend, bemoedigend en plezierig voor je gezin (Matteüs 7:12, Jakobus 3:8-10). Als je er een gewoonte van maakt om behulpzaam te zijn, troost te bieden, bemoedigende woorden te spreken en hoffelijk en positief te zijn, dan zul je merken dat je gezin met een soortgelijk gedrag zal reageren.

  • Ben bereid om toe te geven wanneer je iets verkeerd hebt gedaan en om je excuses aan te bieden (Jakobus 1:19-20, Efeziërs 4:26-27, Spreuken 29:11). Niet alleen zul je op deze manier breuken in je relaties repareren, maar ook een voorbeeld stellen voor je man of vrouw, je kinderen en je familie.


Gezinsruzies - Stappen om de cyclus te doorbreken
Als er in jouw situatie herhaaldelijk fikse ruzies voorkomen, dan kan het nodig zijn dat jij en/of je partner eens een blik werpt op technieken om je woede te beheersen of, als kinderen de oorzaak van de gezinsruzies zijn, op manieren om je boosheid als ouder te beheersen. Gezinstherapie is een optie als je de problemen met zijn allen samen wil oplossen. En als het probleem uit een conflict met je huwelijkspartner bestaat, dan kan huwelijkstherapie uitkomst bieden en je liefde voor elkaar herstellen en opnieuw aanwakkeren.

Omdat de wijsheid van God het beste fundament biedt waarop we onze levens in liefde en vrede kunnen opbouwen, wenden we ons nogmaals tot de Bijbel om het hart van de gezinsruzie bloot te leggen:

"Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt... Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit... Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing... Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen” (Galaten 5:16-2).


How kan God mij helpen?

1 Als jij in een situatie verkeert waarin je mishandeld wordt, ga dan meteen op zoek naar bescherming en zorg dat je voor de dader veilig bent. God heeft de gezaghebbende autoriteiten ingesteld (Romeinen 13:1-5) -- politie, rechters en rechtbanken -- zodat zij jou en je familie tegen misbruik kunnen beschermen. Niet alleen vindt God je veiligheid belangrijk, Hij heeft de wetsbeschermers ook de verantwoordelijkheid gegeven om jou en je naasten te beschermen en om de dader te bestraffen.

2 Een ander goed principe om conflicten op te lossen bestaat uit het verwijderen van het woord "maar" uit je woordenschat. Wanneer je dit woord zegt, maak je feitelijk alle woorden die er vóór werden gezegd ongedaan. Je kan ook een verontschuldiging ongedaan maken wanneer je er met behulp van een "maar" een reden voor probeert te geven. Bijvoorbeeld: "Het spijt me dat ik tegen je geschreeuwd heb, maar als jij je niet zo irritant zou gedragen dan zou ik dat niet hoeven te doen". In dit voorbeeld is de sleutel de verontschuldiging voor je eigen gedrag, en niet je excuus voor dat gedrag of het afzwakken van je verontschuldiging met een beschuldiging.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden